Zgoda na zawarcie umowy kredytowej

Report number
6/2024

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 7 lutego 2024 roku wydał zgodę na zawarcie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy niezabezpieczonego kredytu obrotowego w kwocie 450 mln USD na okres finansowania do 60 miesięcy, z możliwością wydłużenia o kolejne 24 miesiące (dalej „Umowa”).

W okresie udostępnienia kredytu tj. 36 miesięcy od daty podpisania Umowy, kredyt ma formę odnawialnej linii kredytowej (każda spłata odnawia przyznany limit kredytowy) oraz począwszy od pierwszego dnia po dniu przypadającym 36 miesięcy od dnia podpisania Umowy, kredyt zostanie przekształcony w kredyt nieodnawialny, spłacany w czterech równych półrocznych ratach kapitałowych (chyba że nastąpi jego przedłużenie na warunkach opisanych poniżej). Każda spłata raty kapitałowej będzie pomniejszała kwotę kredytu aż do jego całkowitej spłaty.

Dodatkowo kredyt posiada 2 opcje przedłużenia okresu udostępnienia w formie odnawialnej linii kredytowej:

  • 1-sza opcja przedłużenia o kolejne 24 miesiące składana na wniosek Spółki po upływie 30 miesięcy,
  • 2-ga opcja przedłużenia o kolejne 24 miesiące składana na wniosek Spółki po upływie 54 miesięcy.

Zgodnie z zapisami Umowy kredyt może być wykorzystywany w walucie USD. Środki finansowe pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone na sfinansowanie ogólnych celów korporacyjnych. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę bazową SOFR powiększoną o marżę uzależnioną od poziomu wskaźnika finansowego dług netto/EBITDA. Pozostałe warunki kredytowania są zgodne ze standardowymi warunkami dla tego typu transakcji.

Niniejsza Umowa zastępuje umowę kredytową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z 2019 roku, o której Spółka informowała komunikatem nr 7/2019 z dnia 25 lutego 2019 r.

Jednocześnie Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że do dnia 26 lutego 2024 roku zaplanowane jest podpisanie Umowy. Jeżeli Umowa nie zostanie podpisana w wyżej wskazanym terminie, Spółka poinformuje o tym fakcie odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)

Regulatory filings