Zgoda na zawarcie umowy kredytowej

poniedziałek, 25 Luty, 2019
7/2019

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 25 lutego 2019 roku wydał zgodę na zawarcie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy niezabezpieczonego kredytu obrotowego na okres finansowania do 84 miesięcy, w formie odnawialnej linii kredytowej w kwocie 450 mln USD na okres 60 miesięcy, z opcją przekształcenia w kredyt nieodnawialny po upływie 60 miesięcy.

Każda spłata kredytu dokonana w okresie udostępnienia tj. do daty przypadającej 60 miesięcy po dacie zawarcia umowy kredytu, odnawia przyznany limit kredytowy. Począwszy od pierwszego dnia przypadającego po upływie 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu, kredyt zostanie przekształcony w kredyt nieodnawialny, spłacany w czterech równych półrocznych ratach kapitałowych. Każda spłata raty kapitałowej będzie pomniejszała kwotę kredytu aż do jego całkowitej spłaty.

Zgodnie z zapisami umowy kredyt może być wykorzystywany w walucie USD.
Środki finansowe pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone na sfinansowanie ogólnych celów korporacyjnych. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę bazową LIBOR powiększoną o marżę uzależnioną od poziomu wskaźnika finansowego dług netto/EBITDA. Pozostałe warunki kredytowania są zgodne ze standardowymi warunkami dla tego typu transakcji.

Jednocześnie Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 27 lutego 2019 roku  zaplanowane jest podpisanie umowy. Jeżeli umowa nie zostanie podpisana w dniu 27 lutego 2019 roku, Spółka poinformuje o tym fakcie odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)

Newsletter email list: