Zgoda na wydłużenie terminu obowiązywania umowy kredytu konsorcjalnego

wtorek, 27 Październik, 2020
31/2020

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 października 2020 roku wyraził zgodę na przedłużenie okresu obowiązywania umowy niezabezpieczonego odnawialnego kredytu konsorcjalnego w kwocie 1 500 mln USD, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 38/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r., o 1 rok tj. do 19 grudnia 2025 r. w drodze wystąpienia z wnioskiem do banków finansujących.

Umowa niezabezpieczonego odnawialnego kredytu konsorcjalnego w kwocie 1 500 mln USD została zawarta w dniu 20 grudnia 2019 r. na okres 5 lat i posiada dwie jednoroczne opcje przedłużenia na wniosek KGHM Polska Miedź S.A. (każdy uczestnik konsorcjum podejmuje decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie  w odniesieniu do swojego zaangażowania).

Przedłużenie okresu obowiązywania umowy stanowi realizację Strategii KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie zapewnienia długookresowej stabilności finansowej m.in. poprzez oparcie struktury finansowania KGHM na instrumentach długoterminowych.

Jednocześnie Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że jeżeli wnioskowana zmiana nie będzie zrealizowana, Spółka poinformuje o tym fakcie odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)

Newsletter email list: