Zgoda Ministra Przemysłu Kanady

środa, 29 Luty, 2012
Raport nr 10/2012

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.(„KGHM”) informuje, że Minister Przemysłu Kanady, zgodnie z Investment Canada Act, wydał zgodę na przeprowadzenie transakcji, o której mowa w warunkowej zobowiązującej umowie zawartej pomiędzy KGHM i Quadra FNX Mining Ltd („Quadra FNX”) dnia 6 grudnia 2011 r. W wyniku transakcji, KGHM, poprzez kontrolowaną w 100% spółkę celową, utworzoną wg prawa British Columbia, nabędzie od dotychczasowych akcjonariuszy, w ramach procedury przejęcia rekomendowanego przez Radę Dyrektorów Quadra FNX (Plan of Arrangement), akcje spółki Quadra FNX stanowiące 100% kapitału zakładowego tej spółki. 

Otrzymanie powyższej zgody stanowi spełnienie ostatniego warunku zawieszającego zamknięcie transakcji. 

Patrz także raport bieżący: 40/2011 z dnia 6 grudnia 2011 roku, 1/2012 z dnia 4 stycznia 2012 roku, 8/2012 z dnia 20 lutego 2012 roku, 9/2012 z dnia 22 lutego 2012 roku. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33, poz. 259 z późn. zm.).