Zgoda akcjonariuszy Quadra FNX Mining Ltd

poniedziałek, 20 Luty, 2012
Raport 8/2012

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.(„KGHM”, „Spółka”) informuje, że akcjonariusze Quadra FNX Mining Ltd („Quadra FNX”) na Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej spółki, które odbyło się 20 lutego 2012 r., wymaganą większością głosów, wyrazili zgodę na przeprowadzenie transakcji, o której mowa w warunkowej zobowiązującej umowie zawartej pomiędzy KGHM i Quadra FNX dnia 6 grudnia 2011 r. W wyniku transakcji, KGHM, poprzez kontrolowaną w 100% spółkę celową, utworzoną wg prawa British Columbia, nabędzie od dotychczasowych akcjonariuszy, w ramach procedury przejęcia rekomendowanego przez Radę Dyrektorów Quadra FNX (Plan of Arrangement), akcje spółki Quadra FNX stanowiące 100% kapitału zakładowego tej spółki. 

Zamknięcie powyższej transakcji zostało uzależnione od spełnienia się warunków zawieszających w postaci: uzyskania zgody akcjonariuszy wyrażonej na Zgromadzeniu Akcjonariuszy Quadra FNX większością 2/3 głosów, zatwierdzenia warunków transakcji przez sąd oraz otrzymania zgód właściwych organów ochrony konkurencji i Ministra Przemysłu Kanady. 
Zarówno kanadyjski urząd ds. konkurencji (The Competition Bureau, Kanada) jak i Amerykańska Federalna Komisja Handlu (The Federal Trade Commission) nie wyraziły sprzeciwu na nabycie wszystkich akcji Quadra FNX przez KGHM lub spółkę z nią powiązaną. Wyrażenie zgody przez akcjonariuszy Quadra FNX stanowi spełnienie kolejnego warunku zawieszającego zamknięcie transakcji. Dla zamknięcia transakcji wymagane jest jeszcze jej zatwierdzenie przez Sąd Najwyższy Kolumbii Brytyjskiej oraz uzyskanie zgody Ministra Przemysłu Kanady. 

Patrz także raport bieżący 40/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. oraz 1/2012 z dnia 4 stycznia 2012 r. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33, poz. 259 z późn. zm.).