Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki

Report number
7/2024

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 12 lutego 2024 roku do Spółki wpłynęła informacja od akcjonariusza – Skarbu Państwa, dotycząca zamiaru zgłoszenia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 13 lutego 2024 roku kandydatur następujących osób do Rady Nadzorczej Spółki:

  • Zbigniew Bryja
  • Aleksander Cieśliński
  • Zbysław Dobrowolski
  • Dominik Januszewski
  • Tadeusz Kocowski
  • Marian Noga
  • Piotr Prugar

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu informacje dotyczące życiorysów zawodowych, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji kandydatów celem umożliwienia akcjonariuszom zapoznania się z nimi przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem KGHM Polska Miedź S.A.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Raporty bieżące