Zbycie znacznego pakietu akcji

piątek, 13 Styczeń, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, na podstawie zawiadomienia z dnia 12 stycznia 2006 r. otrzymanego od Lansdowne Partners Limited, iż w wyniku zbycia dnia 9 stycznia 2006 r. akcji KGHM Polska Miedź S.A., Lansdowne Partners Limited Partnership, w imieniu funduszy którymi zarządza, kontrolował 9 707 114 akcji KGHM Polska Miedź S.A., co stanowi 4,85 % kapitału akcyjnego KGHM Polska Miedź S.A. i odpowiada takiej samej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Lansdowne Partners Limited Partnership kontroluje obecnie 9 282 114 akcji, co stanowi 4,64 % kapitału akcyjnego i odpowiada takiej samej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. 

Poprzednio, zgodnie z zawiadomieniem z dnia 12 lipca 2005 r., Lansdowne Partners Limited Partnership kontrolował 10 572 441 akcji, dających prawo do 5,29 % ogólnej liczby głosów. 

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. wynosi 200 000 000. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 200 000 000. 
Podstawa prawna: art.70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz 1539)