Zbycie przez KGHM Polska Miedź S.A. udziałów MINOVA-KSANTE Spółka z o.o.

czwartek, 28 Sierpień, 2008
Raport nr 43/2008

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Spółka zbyła z dniem 26 sierpnia 2008 roku na rzecz MINOVA-KSANTE Spółka z o.o. (jednostka stowarzyszona) 13 500 udziałów tej spółki, stanowiących 30 % kapitału zakładowego MINOVA-KSANTE Spółka z o.o. i uprawniających do wykonywania 30% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. 

Udziały zostały zbyte na podstawie zawartej pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i MINOVA-KSANTE Spółka z o.o. „Umowy nabycia udziałów w celu umorzenia” z dnia 26 sierpnia 2008 roku ( Spółka otrzymała informację o drugostronnym podpisaniu umowy w dniu wczorajszym). Cena zbycia 13 500 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1 350,0 tys. zł wynosi 8 542, 1 tys. zł (632,75 zł za jeden udział). Cena podlega zapłacie w terminie dwóch tygodni od zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego MINOVA-KSANTE Spółka z o.o. w wyniku umorzenia nabytych na podstawie powyższej umowy udziałów. Zbywane udziały miały charakter długoterminowej lokaty kapitałowej, a ich wartość ewidencyjna wynosiła 1 309, 0 tys. zł. 

Po powyższej transakcji KGHM Polska Miedź S.A. nie posiada udziałów w kapitale zakładowym MINOVA-KSANTE Spółka z o.o. 
Kryterium uznania aktywów za znaczące: zbywane przez KGHM Polska Miedź S.A. aktywa finansowe stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego MINOVA-KSANTE Spółka z o.o. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)