Zbycie akcji spółki Telefonia DIALOG S.A.

piątek, 16 Grudzień, 2011
Raport nr 42/2011

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („KGHM”) informuje, że w dniu 16 grudnia 2011 r. KGHM zbyła na rzecz Netii S.A. („Netia”) 19 598 000 akcji spółki Telefonia DIALOG S.A. z siedzibą we Wrocławiu („DIALOG”), o wartości nominalnej 25,00 PLN każda akcja i łącznej wartości nominalnej 489 950 000,00 PLN, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym DIALOG i reprezentują 100% głosów na walnym zgromadzeniu DIALOG („Akcje”). 

Zbycie Akcji nastąpiło w wykonaniu zobowiązań wynikających z warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży akcji DIALOG zawartej pomiędzy KGHM a Netią w dniu 29 września 2011 r. („Umowa Warunkowa”), wskutek zapłaty ceny, po spełnieniu warunku zawieszającego w postaci wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów bezwarunkowej zgody na przejęcie kontroli nad DIALOG („Warunek Zawieszający”). Akcje zostały zbyte przez KGHM na rzecz Netii za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. O zawarciu Umowy Warunkowej oraz spełnieniu Warunku Zawieszającego KGHM informował w raportach bieżących o numerach odpowiednio 27/2011 z dnia 29 września 2011 r. oraz 41/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r. 

Ostateczna cena po jakiej Spółka zbyła Akcje została obliczona zgodnie z formułą zawartą w Umowie Warunkowej i wyniosła 968 926 898 PLN. Cena sprzedaży Akcji zawiera zapłatę za Wartość Przedsiębiorstwa („Enterprise Value”) w wysokości 890 milionów PLN oraz równowartość salda środków pieniężnych netto w DIALOG w wysokości 54 miliony PLN na dzień 31 maja 2011 r. (data „locked-box”). Środki pieniężne wygenerowane w spółce DIALOG od daty Locked-Box do daty zamknięcia transakcji pozostają w spółce DIALOG. Cena sprzedaży Akcji została powiększona o odsetki naliczone od ceny w wysokości 4,76% rocznie, liczone od dnia 31 maja 2011 r. do dnia zamknięcia transakcji. 
Wartość księgowa Akcji w księgach rachunkowych KGHM wynosi 824 926 000 PLN. 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami).