Zbycie 100% akcji Polkomtel S.A. na rzecz Spartan Capital Holdings Sp. z o.o.

środa, 09 Listopad, 2011
Raport nr 35/2011

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („KGHM”) informuje, że dnia 9 listopada 2011 roku KGHM przeniósł własność 5 000 266 akcji zwykłych imiennych Polkomtel S.A., o wartości nominalnej 100 PLN za akcję, reprezentujących 24,39% kapitału zakładowego Polkomtel S.A. oraz 24,39% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Polkomtel S.A. ("Akcje") na rzecz Spartan Capital Holdings Sp. z o.o., spółki celowej kontrolowanej przez Pana Zygmunta Solorz-Żak („Kupujący”). 

Przeniesienie akcji nastąpiło na podstawie podpisanej dzisiaj umowy sprzedaży akcji Polkomtel S.A., w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży 100% akcji spółki Polkomtel S.A. ("Umowa") zawartej w dniu 30 czerwca 2011 roku pomiędzy KGHM, Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Vodafone Americas Inc, Vodafone International Holdings B.V. i Węglokoks S.A. jako sprzedającymi („Sprzedający”) a Kupującym (informacje dotyczące Umowy zostały przekazane przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 20/2011 z 30 czerwca 2011 r.). 

Cena zapłacona przez Kupującego na rzecz KGHM w zamian za Akcje wyniosła 3 672 146 567 PLN i została uiszczona przez Kupującego gotówką. 

Wartość ewidencyjna Akcji w księgach rachunkowych KGHM na 30 września 2011 roku wynosiła 1 159 946 626,77 PLN. 

Po realizacji wskazanej wyżej transakcji i nabyciu przez Spartan Capital Holdings Sp. z o.o. Akcji, KGHM nie posiada jakichkolwiek akcji Polkomtel S.A. 

Polkomtel S.A. jest operatorem telekomunikacyjnym w Polsce i dostarcza usługi głosowe i transmisji danych poprzez szeroki wachlarz rozwiązań bezprzewodowych i szerokopasmowych. 

Pomiędzy KGHM i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi KGHM a Kupującym nie ma żadnych powiązań. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Akcje stanowią aktywa o znacznej wartości, jako, że ich wartość przewyższa 10% wartości kapitałów własnych KGHM. 

Patrz także: raport bieżący nr 19/2006 z 10 marca 2006 roku, raport bieżący nr 51/2008 z 21 listopada 2008 roku, raport nr 53/2008 z 18 grudnia 2008 roku, raport nr 20/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku oraz raport bieżący nr 34/2011 z 24 października 2011 roku 

Podstawa prana: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33, poz. 259 z późn. zm.).