Zawiązanie spółki celowej “Elektrownia Blachownia Nowa” sp. z o.o.

środa, 05 Wrzesień, 2012
Raport nr 46/2012

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 5 września 2012 r., KGHM Polska Miedź S.A. oraz TAURON Wytwarzanie S.A. (dalej łącznie jako „Wspólnicy”), zawiązały spółkę celową pod nazwą „Elektrownia Blachownia Nowa” sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu („Spółka”). 

Spółka została powołana w celu kompleksowej realizacji inwestycji, która obejmować będzie przygotowanie, budowę oraz eksploatację bloku gazowo–parowego o mocy rzędu 850 MWe na terenie należącym do TAURON Wytwarzanie S.A.- Oddział Elektrownia Blachownia („Przedsięwzięcie”). Zawiązanie Spółki było poprzedzone uzyskaniem zgody organu antymonopolowego, tj. Komisji Europejskiej, wydanej w dniu 23 lipca 2012 r. 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 65 152 000 zł. Wspólnicy objęli po 50% udziałów w kapitale zakładowym. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. 

Wraz z zawiązaniem Spółki, została podpisana Umowa Wspólników („Umowa”) regulująca szczegółowe zasady współpracy stron przy realizacji Przedsięwzięcia. Zgodnie z Umową, Wspólnicy przewidują, że szacowane łączne nakłady na inwestycję wyniosą około 3,5 mld zł. Projekt realizowany będzie w formule project finance - co najmniej 50% jego budżetu zostanie sfinansowane ze źródeł zewnętrznych. 

Projektowanie i budowa bloku gazowo-parowego zostanie przeprowadzona w systemie „pod klucz”, wraz z infrastrukturą, instalacjami i urządzeniami pomocniczymi. Blok będzie podłączony do nowej rozdzielni 400kV, wyprowadzającej energię elektryczną do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz będzie spełniał wszystkie wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. Zgodnie z przyjętym harmonogramem blok zostanie przekazany do eksploatacji w drugim kwartale 2017 roku. 

Zawiązanie Spółki wpisuje się w Strategię KGHM Polska Miedź S.A., zakładającą dywersyfikację źródeł przychodów poprzez stopniowe angażowanie się w branżę energetyczną. 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami).