Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów

środa, 17 Październik, 2018
40/2018

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka") informuje, że Spółka otrzymała zawiadomienie przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przez  Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.  (PTE PZU S.A.) występujące w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” (OFE PZU), że w związku z zakończeniem w dniu 12 października 2018 r. likwidacji Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego (Pekao OFE), skutkującym przeniesieniem w tym dniu wszystkich aktywów Pekao OFE do OFE PZU oraz wstąpieniem OFE PZU we wszystkie prawa i obowiązki Pekao OFE, dotychczas posiadany udział OFE PZU w ogólnej liczbie głosów w spółce KGHM Polska Miedź S.A. zwiększył się na ten dzień i przekroczył w górę próg 5% ogólnej liczby głosów.

Zestawienie ilości akcji i głosów posiadanych przez OFE PZU w Spółce bezpośrednio przed zakończeniem likwidacji Pekao OFE oraz po jej zakończeniu przedstawia się następująco:

 • Przed zakończeniem likwidacji:
  - liczba posiadanych akcji - 9 035 399;
  - procentowy udział w kapitale – 4,52;
  - liczba posiadanych głosów - 9 035 399;
  - procentowy udział w liczbie głosów – 4,52.
 • Po zakończeniu likwidacji:
  - liczba posiadanych akcji - 10 099 003;
  - procentowy udział w kapitale – 5,05;
  - liczba posiadanych głosów - 10 099 003;
  - procentowy udział w liczbie głosów – 5,05.

Jednocześnie OFE PZU poinformowało, że:

 • nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje spółki KGHM Polska Miedź S.A.,
 • nie zachodzi sytuacja wskazana w art. 69 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy,
 • nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) ww. ustawy.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z dnia 7 lutego 2018 r., poz. 512, z późn. zm.)

Newsletter email list: