Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów

środa, 18 Lipiec, 2018
31/2018

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka") informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. z dnia 17 lipca 2018 roku, przekazane na podstawie  art. 69 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zgodnie z przesłanym zawiadomieniem, w związku z transakcją nabycia akcji Spółki zawartą w dniu 11 lipca 2018 r., Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Aviva OFE”) zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5%.

Przed rozliczeniem wyżej wymienionej transakcji, na dzień 12 lipca 2018 r. Aviva OFE posiadał 9 999 861 akcji Spółki, stanowiących 4,9999% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 9 999 861  głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,9999% ogólnej liczby głosów.

Po rozliczeniu wyżej wymienionej transakcji,  na dzień 13 lipca 2018 r.  Aviva OFE posiadał 10 039 684 akcji Spółki, stanowiących 5,02% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 10 039 684 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,02% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z dnia 7 lutego 2018 r., poz. 512, z późn. zm.)