Zawiadomienie o osiągnięciu mniej niż 5% w ogólnej liczbie głosów

wtorek, 19 Luty, 2019
5/2019

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka") informuje, że Spółka otrzymała zawiadomienie przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przez  Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.  (PTE PZU S.A.) występujące w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” (OFE PZU), w którym PTE PZU S.A. poinformowała, że w wyniku zawarcia w dniu 13 lutego 2019 r. transakcji sprzedaży 35 000 akcji Spółki KGHM Polska Miedź S.A. na GPW w Warszawie, po jej rozliczeniu w dniu 15 lutego 2019 r., OFE PZU osiągnął mniej niż 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zestawienie ilości akcji i głosów przed zawarciem wyżej wymienionej transakcji oraz po jej zawarciu przedstawia się następująco:

  • Przed zawarciem transakcji:

-   liczba posiadanych akcji – 10 000 230;

-   procentowy udział w kapitale – 5,00;

-   liczba posiadanych głosów - 10 000 230;

-   procentowy udział w liczbie głosów – 5,00.

  • Po zawarciu transakcji:

-   liczba posiadanych akcji – 9 965 230;

-   procentowy udział w kapitale – 4,98;

-   liczba posiadanych głosów – 9 965 230;

-   procentowy udział w liczbie głosów – 4,98.

Jednocześnie OFE PZU poinformowało, że:

  • nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje spółki KGHM Polska Miedź S.A.,
  • nie zachodzi sytuacja wskazana w art. 69 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy,
  • nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) ww. ustawy.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z dnia 7 lutego 2018 r., poz. 512, z późn. zm.)         

Newsletter email list: