Zawarcie znaczącej umowy z PGNiG

piątek, 30 Lipiec, 2010
Raport nr 26/2010

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 30 lipca 2010 roku zawarta została umowa kompleksowa zakupu paliwa gazowego („Umowa”) z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem SA. 

Umowa dotyczy zakupu gazu ziemnego na cele energetyczne – zasilanie dwóch bloków gazowo-parowych o mocy 45 MWe każdy, zlokalizowanych w Głogowie i w Polkowicach, w ilości docelowej 266 mln m3 rocznie. KGHM Polska Miedź S.A. planuje rozpoczęcie inwestycji w IV kwartale 2010 r. 
Paliwo gazowe będzie dostarczane za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 

Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia 30 czerwca 2033 roku z możliwością uzgodnienia terminu rozpoczęcia dostaw między 1 lipca 2012 roku a 31 grudnia 2012 roku. Szacunkowa wartość Umowy wynosi ok. 4,0 mld zł. 

Maksymalna wysokość kar umownych może przekroczyć 10% wartości Umowy, a ich wysokość zależy od ilości zamówionego i nieodebranego przez KGHM Polska Miedź S.A. gazu. Umowa nie zawiera zapisów, które przewidywałyby możliwość dochodzenia dodatkowego odszkodowania ponad wysokość tych kar. 

Kryterium uznania umowy za znaczącą: szacowana wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych KGHM Polska Miedź S.A. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).