Zawarcie znaczącej umowy w Grupie Kapitałowej KGHM

Report number
17/2015

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („KGHM”) informuje, iż w dniu 25 maja 2015 r., została zawarta  umowa pożyczki pomiędzy KGHM i spółką bezpośrednio zależną Fermat 1 S.à r.l. („Fermat 1”), na podstawie której KGHM udzieli Fermat 1 pożyczki pieniężnej w wysokości 210 000 000 USD (co stanowi równowartość 787 500 000 PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z dnia 25 maja 2015 r.) z terminem spłaty do 31 grudnia 2021 r.

Środki z pożyczki zostaną przekazane poprzez spółki celowe struktury holdingowej do KGHM INTERNATIONAL LTD. („KGHMI”) w ramach finansowania przez KGHM wcześniejszego wykupu obligacji wyemitowanych przez KGHMI w 2011 r. Całkowita wartość wspomnianego finansowania wynosi 519 375 000 USD. Pozostała część środków tj. 309 375 000 USD zostanie przekazana przez KGHM w I połowie czerwca 2015 r.

Jednocześnie Zarząd KGHM informuje, że w wyniku zawarcia powyższej umowy, łączna szacunkowa wartość umów zawartych w ciągu ostatnich 12 miesięcy pomiędzy KGHM i Fermat 1 oraz jednostkami od niego zależnymi wynosi 3 050 528 454 PLN. Powyższa umowa pożyczki z dnia 25 maja 2015 r., jest umową o największej wartości zawartą w tym okresie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą: łączna wartość umów zawartych w ciągu ostatnich 12 miesięcy pomiędzy KGHM i Fermat 1 oraz jednostkami od niego zależnymi przekracza 10 % wartości kapitałów własnych KGHM.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.2014.133 j.t.)