Zawarcie znaczącej umowy

poniedziałek, 24 Styczeń, 2005

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 24 stycznia 2005 r. została zawarta umowa pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i Wieland Werke AG (Niemcy) na sprzedaż katod miedzianych w latach 2006-2008. Wartość przedmiotu umowy szacowana jest na na 173 286,0 tys. USD (tj. 544 967,1 tys. PLN). Wartość została obliczona szacunkowo jako cena miedzi i kursu NBP z dnia 21 stycznia 2005 r. Umowa ma charakter ramowy. Umowa przewiduje kary umowne za nieterminowe regulowanie płatności. 

Łączna wartość umów zawartych pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i Wieland Werke AG w okresie ostatnich 12 miesięcy szacowana jest na 726 622,9 tys. PLN. 

Powyższa umowa jest umową o najwyższej wartości. 

Kryterium uznania umowy za znaczącą: szacowana wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych KGHM Polska Miedź S.A.