Zawarcie znaczącej umowy

czwartek, 28 Grudzień, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 27 grudnia 2006 r. została zawarta umowa pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i HSBC Bank USA N.A., London Branch, na sprzedaż srebra w roku 2007. 
Wartość przedmiotu umowy szacowana jest na 165 453,9 tys. USD tj. 482 844,2 tys. zł. Szacunkowa wartość umowy została obliczona na podstawie notowań metalu oraz kursu NBP z dnia 27 grudnia 2006 r. 
Łączna szacunkowa wartość umów zawartych pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i HSBC Bank USA N.A., London Branch w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wynosi 1 012 515,2 tys. zł. Umową o największej wartości zawartą w tym okresie jest powyższa umowa. 
Kryterium uznania umowy za znaczącą: łączna szacunkowa wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych KGHM Polska Miedź S.A. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)