Zawarcie z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. umowy na dostawę paliwa gazowego

czwartek, 27 Lipiec 2017 - 3:31PM
25/2017

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”, „KGHM”) informuje, że w dniu 27 lipca 2017 roku została zawarta Umowa Ramowa kompleksowej sprzedaży paliwa gazowego oraz dwustronne Kontrakty Indywidualne z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. („PGNiG”, „Sprzedawca”). Przedmiotowa umowa oraz kontrakty zostały zawarte w miejsce obowiązujących dotychczas między stronami pięciu odrębnych umów długoterminowych, które zgodnie z postanowieniami Umowy Ramowej ulegają rozwiązaniu w tym umowy, o których Spółka informowała w raportach bieżących: nr 26/2010 z 30 lipca 2010 oraz nr 6/2014 z dnia 30 stycznia 2014.

Umowa Ramowa wraz z Kontraktami Indywidualnymi ujednolica, dotąd różne warunki zakupu paliwa gazowego dla wszystkich miejsc odbioru.

Umowa Ramowa została zawarta na okres od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 1 października 2033 roku. Reguluje ona tryb zawierania i wypowiadania Kontraktów Indywidualnych jak też wspólne dla wszystkich kontraktów zasady składania zamówień na dostawy paliwa gazowego, zasady rozliczania dostaw oraz renegocjacji ceny gazu. Ponadto umowa przewiduje w określonych warunkach możliwość zmiany rodzaju paliwa gazowego z gazu zaazotowanego na gaz wysokometanowy oraz zawiera mechanizm służący ochronie bezpieczeństwa energetycznego Spółki, w postaci udzielonych przez Sprzedawcę gwarancji możliwości zapewniania dostaw paliwa gazowego, w ilościach odpowiadających zapotrzebowaniu KGHM.

Kontrakty Indywidualne stanowią umowy wykonawcze do Umowy Ramowej. Określają wolumeny paliwa gazowego, wspólną dla wszystkich kontraktów formułę cenową – opartą o rynkowe wartości indeksów cen gazu, oraz inne istotne parametry techniczne i handlowe dostawy gazu dla Spółki. Wszystkie Kontrakty Indywidualne zostały zawarte na czas oznaczony do dnia 1 października 2033 roku, przy czym w części kontraktów data rozpoczęcia realizacji dostaw została określona na dzień 1 lipca 2017 roku, a w części na dzień 1 października 2017 roku.

Szacunkowa łączna wartość Umowy Ramowej wraz z Kontraktami Indywidulanymi w całym okresie ich trwania wynosi ok. 4,8 mld PLN.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)

Newsletter email list: