Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną

wtorek, 08 Listopad, 2005

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. na podstawie otrzymanej w dniu 8 listopada 2005 r. informacji od spółki zależnej podaje do wiadomości publicznej, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, że dnia 4 listopada 2005 r. została zawarta umowa pomiędzy Pol-Miedź Trans Spółka z o.o. (jednostka zależna KGHM Polska Miedź S.A. ) i Lotos Paliwa Spółka z o.o. na sprzedaż i dostawę paliw do Pol-Miedź Trans Spółka z o.o. 

Umowa zawarta została na czas nieokreślony. W okresie 5 lat jej obowiązywania szacunkowa wartość umowy w aktualnych cenach wynosi około 1 500 000 tys. złotych. Nienależyte wykonanie umowy przez sprzedającego uprawnia kupującego do żądania zapłaty kary umownej - 20 złotych za każdy metr sześcienny paliwa za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia w dostawie i, niezależnie od tego, kary 20 złotych za każdy metr sześcienny niezrealizowanej części dostawy, jeżeli dostawa produktu została zrealizowana w ilości mniejszej, niż 85% ilości zamówionej. 

Ponad połowa paliw kupowanych od Lotos Paliwa Spółka z o.o. będzie służyła zaopatrzeniu oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. 

Kryterium uznania umowy za znaczącą: szacowana wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych KGHM Polska Miedź S.A.