Zawarcie Umowy Ramowej z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju

środa, 19 Czerwiec, 2019
23/2019

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”, „KGHM”), informuje, że w dniu 19 czerwca 2019 r. zawarta została pomiędzy Spółką i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju "EBOR" Umowa Ramowa ("Umowa Ramowa") w związku z rozważaniem przez EBOR nabycia obligacji, które mogą zostać wyemitowane przez KGHM w ramach pierwszej emisji obligacji o łącznej maksymalnej wartości nominalnej 2.000.000.000 złotych. Pierwsza emisja odbędzie się w ramach  Programu emisji obligacji Spółki o łącznej maksymalnej wartości nominalnej 4.000.000.000 złotych, o utworzeniu którego Spółka informowała raportem bieżącym nr 19/2019 z dnia 27 maja 2019 r. (patrz także raport bieżący nr 16/2019 z dnia 9 maja 2019 r.).

W Umowie Ramowej Spółka zobowiązuje się do działania zgodnie z wymogami działalności stosowanymi przez EBOR (EBRD Performance Requirements) jak i wytycznymi antykorupcyjnymi EBOR.

Umowa Ramowa zobowiązuje Spółkę, od dnia ewentualnego nabycia obligacji Spółki przez EBOR, do przeznaczenia środków finansowych pozyskanych z emisji obligacji na finansowanie wybranych inwestycji realizowanych przez KGHM.

Zawarcie Umowy Ramowej nie stanowi obowiązku nabycia przez EBOR obligacji, które mogą zostać wyemitowane przez Spółkę. Na Spółce nie ciąży również zobowiązanie wobec EBOR do dokonania emisji obligacji.

Ostateczna decyzja Spółki o dokonaniu pierwszej emisji obligacji oraz jej warunków zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez Zarząd KGHM, o czym Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)