Zawarcie umowy kredytu konsorcjalnego

piątek, 11 Lipiec, 2014
Raport bieżący nr 22/2014:
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 11 lipca 2014 roku KGHM Polska Miedź S.A. podpisała umowę niezabezpieczonego odnawialnego kredytu na kwotę 2 500 mln USD (ok 7 581 mln PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla pary walut USD/PLN z dnia 10 lipca 2014 roku) z międzynarodowym konsorcjum banków („Umowa”). Umowa została zawarta na okres 5 lat i posiada dwie jednoroczne opcje przedłużenia na życzenie KGHM Polska Miedź S.A. (do zaakceptowania przez każdego uczestnika konsorcjum).
Kredyt zaaranżowany został z grupą banków relacyjnych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Globalni Koordynatorzy odpowiedzialni za organizację kredytu to Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Agricole Bank Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Santander Bank N.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A. oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Kredyt posiadał znaczącą nadsubskrybcję, a alokacje dla uczestników zostały istotnie pomniejszone.
Zgodnie z zapisami umowy kredyt może być wykorzystywany w walucie USD w formie do 25 odnawialnych transz. Środki finansowe pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone na sfinansowanie ogólnych celów korporacyjnych (w tym nakłady inwestycyjne) Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz refinansowanie zadłużenia finansowego KGHM International Limited w kwocie 700 mln USD. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę bazową LIBOR powiększoną o marżę uzależnioną od poziomu wskaźnika finansowego, dług netto/EBITDA. Pozostałe warunki kredytowania są zgodne ze standardowymi warunkami dla tego typu transakcji.
W skład konsorcjum banków, z którymi została podpisana umowa wchodzą: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Agricole Bank Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Santander Bank N.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., BNP Paribas, HSBC Bank plc, ING Bank Śląski S.A., ING Bank N.V., Intesa Sanpaolo S.p.A., Société Générale Corporate&Investment Banking jako Banki Wiodący Organizatorzy i Prowadzący Księgi (Mandated Lead Arrangers and Bookrunners); oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Scotiabank (Ireland), The Royal Bank of Scotland jako Menadżerowie Konsorcjum (Mandated Lead Arrangers); a także Barclays Bank plc, Bank of Montreal, mBank S.A., Mizuho Bank Nederland N.V., Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited jako Banki Wiodące (Lead Arrangers). Rolę Agenta Kredytu pełni Bank Polska Kasa Opieki S.A. W procesie pozyskania finansowania i negocjacji z konsorcjum banków KGHM Polska Miedź S.A. wspierali niezależny doradca finansowy Rothschild oraz kancelaria prawna Gide.
Powyższa umowa spełnia kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych KGHM Polska Miedź S.A.
 
Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133).