Zatwierdzenie "Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2009 – 2018" przez Radę Nadzorczą Spółki

poniedziałek, 23 Luty, 2009
Raport nr 8/2009

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 23 lutego 2009 r. Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdziła „Strategię KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2009 – 2018” (Strategia).

Wizją KGHM Polska Miedź S.A. jest dołączenie do grupy dużych, globalnych producentów miedzi, poprzez zwiększenie produkcji miedzi do ok. 700 tys. ton.

Strategia KGHM Polska Miedź S.A. oparta jest na pięciu głównych obszarach:

1. Poprawa efektywności – mająca na celu zatrzymanie wzrostu jednostkowych kosztów produkcji.

Kluczowe działania w tym obszarze zakładają:
a) inwestycje w nowe technologie, w tym dotyczące:
- mechanicznego urabiania złóż, pozwalające na efektywną eksploatację złóż do 2 m,
- przetopu koncentratu w Hucie Miedzi Głogów I – budowa pieca zawiesinowego,
- automatyzacji procesu wzbogacania rud,
b) modernizację istniejącej infrastruktury, w tym:
- wymianę maszyn górniczych – utrzymanie wskaźnika wymiany maszyn na poziomie 17%,
- wymianę parku maszynowego w oddziałach ZWR (nowe maszyny flotacyjne),
- intensyfikację procesu elektrorafinacji – modernizacja Huty Miedzi Głogów II,
c) optymalizację procesów i organizacji produkcji, w tym m.in.:
- centralizację funkcji zakupów,
- opracowanie i wdrożenie informatycznego systemu zarządzania eksploatacją złoża,
- intensyfikację robót przygotowawczych pod ziemią.

2. Rozwój bazy zasobowej - mający na celu zwiększenie produkcji miedzi w koncentracie do ok. 700 tys. ton rocznie.

KGHM Polska Miedź S.A. podejmie szereg inicjatyw zabezpieczających możliwości długotrwałego wzrostu poprzez zwiększenie bazy zasobowej, w szczególności:
a) rozwój systemu eksploatacji złóż głębokich, w tym:
- dalsze prace nad zagospodarowaniem złoża Głogów Głęboki – Przemysłowy,
- opracowanie systemu eksploatacji złóż poniżej 1200 metrów,
b) inwestycje w zagraniczne aktywa górnicze,
c) poszukiwanie nowych złóż w regionie poprzez:
- dalsze rozpoznanie możliwości eksploatacji w obszarze Radwanice – Gaworzyce,
- rozpoznanie i udokumentowanie obszaru Weisswasser (Niemcy),
- prace eksploracyjne na terenach sąsiadujących ze złożami KGHM,
d) intensyfikacja przerobu złomów – optymalizowanie procesu produkcji miedzi elektrolitycznej poprzez zwiększenie wolumenu przetapianych złomów.

3. Dywersyfikacja źródeł przychodu i stopniowe uniezależnianie się od cen energii.

Spółka zamierza osiągnąć w długim okresie udział w przychodach spoza działalności podstawowej na poziomie około 30%.
W tym celu Strategia zakłada:
a) kontynuację zaangażowania w branżę telekomunikacyjną,
b) stopniowe wejście w branżę energetyczną, w szczególności poprzez inwestycje w następujące źródła:
- gaz – poprzez realizację inwestycji związanej z budową bloków gazowo – parowych w Głogowie i Polkowicach (projekt realizowany wyłącznie na własne potrzeby), co pozwoli na zaspokojenie 25% zapotrzebowania Spółki na energię elektryczną,
- węgiel kamienny – planowany współudział z partnerem branżowym w budowie elektrowni opalanej węglem kamiennym,
- odnawialne źródła energii – energetyka wiatrowa.

Długookresowo Spółka planuje osiągnąć ok. 3% udział w rynku energii w Polsce.

4. Wsparcie regionu.

KGHM Polska Miedź S.A. planuje pozostać aktywną w obszarze działań na rzecz społeczności regionalnej, poprzez:
a) tworzenie miejsc pracy - rozwój przedsiębiorczości regionalnej i utworzenie ok. 750 nowych miejsc pracy, przede wszystkim przy wykorzystaniu infrastruktury spółki KGHM Letia S.A.,
b) ochronę środowiska, ochronę zdrowia pracowników i mieszkańców, wspieranie sportu, rozwoju kultury i nauki w regionie.

5. Rozwój umiejętności i sprawności organizacyjnej.

Kluczowe usprawnienia obejmą przede wszystkim wprowadzenie mechanizmu zarządzania przez cele, programy rozwoju kadr, stworzenie przejrzystej struktury holdingowej.

Wg założeń Spółki, łączne nakłady inwestycyjne na realizację projektów strategicznych w latach 2009 – 2018 wyniosą około 19,8 mld PLN.

Realizacja Strategii poprawi w krótkim okresie konkurencyjność kosztową Spółki. Średnioterminowo (do 10 lat), w efekcie rozwoju bazy zasobowej, KGHM Polska Miedź S.A. będzie międzynarodową firmą wydobywczą miedzi. Długoterminowo, dywersyfikacja w branżę energetyczną pozwoli stać się KGHM Polska Miedź S.A. międzynarodowym holdingiem miedziowym o zdywersyfikowanych źródłach przychodów, co uniezależni Firmę od wahań cen miedzi.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami)