Zatwierdzenie "Strategii KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej na lata 2007 – 2016" przez Radę Nadzorczą Spółki

wtorek, 05 Grudzień, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 5 grudnia 2006 r. Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdziła „Strategię KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej na lata 2007 – 2016” (Strategia). 

Opiera się ona na nowej misji firmy: 
„Efektywne przetwarzanie zasobów naturalnych drogą do wzrostu wartości firmy” 

Strategia nakierowana jest na budowę wartości Spółki, poprzez utrzymanie pozycji światowego producenta miedzi i srebra, jak również rozwój w obszarze wydobywania i przetwarzania rud innych metali nieżelaznych. Ponadto, Strategia przewiduje podjęcie działań w dziedzinie zagospodarowywania i wykorzystania odpadów - w szczególności technicznych i przemysłowych, produkcji w skali przemysłowej soli kamiennej oraz optymalizację wykorzystania aktywów telekomunikacyjnych. 

Strategia realizowana będzie w trzech głównych obszarach:

1. Rozwój i wzrost efektywności działalności podstawowej

W obszarze tym działania Spółki nakierowane będą na: 
a. Zwiększenie bazy zasobów w tym: 

 • Utrzymanie obecnego poziomu produkcji miedzi z zasobów krajowych poprzez: 

- udostępnienie i eksploatację złoża Głogów Głęboki Przemysłowy (pełna zdolność produkcyjna w roku 2013; przewidywane nakłady inwestycyjne ok. 1,8 mld zł, zasoby przemysłowe złoża ponad 5 mln Mg Cu), 
- rozpoznanie możliwości eksploatacji złoża Radwanice – Gaworzyce i ewentualne rozpoczęcie jego udostępnienia, oraz
- eksplorację innych złóż rudy miedzi w Polsce; 

 • Nabycie i eksploatację zagranicznych złóż miedzi i innych metali nieżelaznych poprzez: 

- nabycie zagranicznych aktywów górniczych. W kręgu zainteresowania firmy pozostają niskokosztowe złoża rud miedzi oraz innych metali nieżelaznych. Zakłada się przystępowanie do konsorcjów z liderami danych rynków. 
- podjęcie działalności eksploracyjnej. Zakłada się utworzenie Joint Ventures z zagraniczną spółką eksploracyjną (Junior). 


b. Poprawę efektywności gospodarowania poprzez: 

 • Ograniczenie kosztów działalności podstawowej i wzrost efektywności spółek Grupy Kapitałowej. W tej dziedzinie podjęte będą działania mające na celu poprawę efektywności poprzez redukcję kosztów w całym łańcuchu technologicznym, zmianę modelu zarządzania górnictwem i hutnictwem, centralizację działalności wspomagających, ograniczenie liczby spółek Grupy Kapitałowej oraz wzrost efektywności spółek Grupy działających na rynku KGHM. 
 • Modernizację aktywów produkcyjnych. W tym zakresie przewiduje się głównie usprawnienie procesów wzbogacania rudy, hydrotransport koncentratu, ograniczenie emisji do środowiska na każdym etapie procesów produkcyjnych, modernizację procesów hutniczych w celu utrzymania zdolności do produkcji miedzi wysokiej jakości oraz zadania związane z odnowieniem parku maszynowego. 
 • Usprawnienie procesów zarządzania. 


2. Dywersyfikacja


W ramach tego obszaru działania Spółki nakierowane będą na: 
a. Optymalizację wykorzystania aktywów telekomunikacyjnych poprzez: 

 • wzrost wartości aktywów telekomunikacyjnych KGHM (Polkomtel i Dialog) w tym znaczące wzmocnienie pozycji Dialogu na polskim rynku telekomunikacyjnym. Zakłada się połączenie wzrostu organicznego i przejęć rentownych spółek telekomunikacyjnych. Inwestycje te Dialog jest w stanie finansować ze środków własnych i środków zewnętrznych. 
 • wzrost strumienia dywidendy z aktywów telekomunikacyjnych (Polkomtel i Dialog), 
 • zwiększenie stopnia płynności aktywów telekomunikacyjnych (Polkomtel i Dialog) poprzez stworzenie optymalnych warunków dla wyjścia KGHM z inwestycji telekomunikacyjnych w dogodnym momencie i formie. 

b. Uzyskanie istotnej pozycji na rynku gospodarowania i przetwarzania odpadów poprzez: 

 • zagospodarowanie i wykorzystywanie odpadów wytwarzanych przez KGHM, 
 • osiągnięcie efektywnej skali działalności w komercyjnym gospodarowaniu odpadami (nowe technologie odzysku miedzi z odpadów oraz inwestycje kapitałowe, wykorzystanie własnego zintegrowanego systemu recyklingu bazującego na hutnictwie). 

c. Uruchomienie przemysłowej eksploatacji soli kamiennej towarzyszącej rudom miedzi, zagospodarowanie wyrobisk poeksploatacyjnych - w tym celu podjęte będą działania dla: 

 • osiągnięcia pozycji wiodącego producenta soli kamiennej w Polsce, 
 • wykorzystania podziemnych wyrobisk w złożu soli dla celów związanych z magazynowaniem i składowaniem odpadów. 

d. Rozpoznanie możliwości inwestycyjnych i dywersyfikację w nowych dziedzinach działalności - w tym celu podjęte będą działania w kierunku: 

 • rozwoju obecnie prowadzonych projektów w zakresie pozyskania metali nieżelaznych i zaawansowanych technologii hydrometalurgicznych, 
 • przygotowania i wdrożenia programu Centrum Rozwoju Technologii w zakresie zaawansowanych technologii, w szczególności metalurgicznych i przetwarzania odpadów, 
 • rozpoznania i wdrożenia projektów inwestycyjnych w nowych obszarach działalności. 

3. Wspieranie rozwoju KGHM
W obszarze tym działania Spółki nakierowane będą na: 
a. Kontynuację wdrożenia zasad ładu korporacyjnego; 
b. Wzrost efektywności zarządzania zasobami ludzkimi i poprawę warunków pracy; 
c. Wdrażanie programu Odpowiedzialnego Biznesu oznaczającego przede wszystkim zwiększenie aktywności KGHM w działaniach na rzecz społeczności lokalnych. 
Realizacja Strategii pozwoli na obniżenie kosztu produkcji miedzi z wsadów własnych (koncentratów) oraz przygotowanie firmy na ewentualny spadek cen miedzi, poprzez dywersyfikację i rozwój sprzedaży innych surowców oraz zwiększenie roli aktywów telekomunikacyjnych w generowaniu środków finansowych. Zakłada się w długim okresie generowanie zysku netto zapewniającego rozwój Spółki i kontynuację wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy. Zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy na poziomie 30 % zysku netto. 

W celu usprawnienia procesu wdrożenia oraz monitorowania realizacji przyjętej Strategii spółka wykorzystywać będzie Strategiczną Kartę Wyników. Narzędzie to usprawni podejmowanie decyzji strategicznych oraz operacyjnych poprzez koncentrację na kluczowych czynnikach kształtujących wartość firmy. 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539)