Zatwierdzenie przez Sąd transakcji nabycia Quadra FNX Mining Ltd

środa, 22 Luty, 2012
Raport nr 9/2012

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.(„KGHM”) informuje, że Sąd Najwyższy Kolumbii Brytyjskiej, Kanada (Supreme Court of British Columbia) wydał postanowienie końcowe (final order), w którym zatwierdził warunki transakcji, o której mowa w warunkowej zobowiązującej umowie zawartej pomiędzy KGHM i Quadra FNX Mining Ltd („Quadra FNX”) dnia 6 grudnia 2011 r. W wyniku transakcji, KGHM, poprzez kontrolowaną w 100% spółkę celową, utworzoną wg prawa British Columbia, nabędzie od dotychczasowych akcjonariuszy, w ramach procedury przejęcia rekomendowanego przez Radę Dyrektorów Quadra FNX (Plan of Arrangement), akcje spółki Quadra FNX stanowiące 100% kapitału zakładowego tej spółki. 

Otrzymanie powyższej zgody stanowi spełnienie kolejnego warunku zawieszającego zamknięcie transakcji. Zamknięcie transakcji jest uzależnione od spełnienia ostatniego warunku zawieszającego, jakim jest otrzymanie zgody Ministra Przemysłu Kanady. 

Patrz także raport bieżący: 40/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r., 1/2012 z dnia 4 stycznia 2012 r. i 8/2012 z dnia 20 lutego 2012 r. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33, poz. 259 z późn. zm.).