Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Planu techniczno-ekonomicznego na lata 2007-2011 oraz Budżetu na 2007 rok

środa, 17 Styczeń, 2007

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podaje do wiadomości publicznej informację o zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą w dniu 17 stycznia 2007 r. Planu techniczno-ekonomicznego na lata 2007-2011 oraz Budżetu na 2007 rok.

Budżet na 2007 rok

Przyjęty Budżet zakłada osiągnięcie w 2007 roku przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 10 647 mln zł oraz zysku netto w kwocie 2 978 mln zł. 

Istotne założenia prognozy: 
1. Czynniki makroekonomiczne 
- średnioroczne notowania miedzi elektrolitycznej 5 700 USD/t, 
- średnioroczne notowania srebra metalicznego 12,00 USD/troz (386 USD/kg), 
- średnioroczny kurs walutowy 2,95 PLN/USD

2. Czynniki wewnętrzne: 
- produkcja miedzi elektrolitycznej 538 tys. t, w tym 73 tys. t z zakupionych materiałów miedzionośnych, 
- produkcja srebra metalicznego 1 125 t, 
- całkowity jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej 9 450 zł/t, w tym koszt produkcji z koncentratów własnych 8 290 zł/t, 
- nakłady na zakup i budowę środków trwałych 1 142 mln zł. 

Przyjęte założenia makroekonomiczne są skutkiem przewidywanego utrzymania koniunktury na rynku metali oraz silnej dynamiki wzrostu gospodarczego wpływającej na kształtowanie się kursu złotego.

Niższa w porównaniu do lat poprzednich wielkość produkcji miedzi elektrolitycznej jest przede wszystkim skutkiem zmniejszenia wydobycia, pogorszenia jakości wydobywanej rudy oraz obniżenia produkcji z zakupionych materiałów miedzionośnych.

Na poziom planowanego całkowitego jednostkowego kosztu produkcji miedzi w 2007 r. (9 450 zł/t Cu) najistotniejszy wpływ mają: 
- niższa wartość zużytych obcych materiałów miedzionośnych, 
- wzrost kosztów pracy- głównie z tytułu nowelizacji Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w części dotyczącej nagrody rocznej za zysk netto, 
- przyrost kosztów górniczych robót przygotowawczych i amortyzacji, 
- obniżenie wolumenu produkcji miedzi elektrolitycznej.

Poziom nakładów na zakup i budowę środków trwałych związany jest głównie z realizacją celów strategicznych, w tym: 
- utrzymaniem wielkości produkcji z zasobów własnych głównie poprzez uzbrojenie techniczne nowych rejonów wydobywczych, 
- ograniczeniem kosztów działalności podstawowej, 
- modernizacją aktywów produkcyjnych.

Ponadto Spółka zakłada zwiększenie zaangażowania w Polkomtel S.A. z 19,61% do 26,39% kapitału tej spółki.

Plan techniczno-ekonomiczny na lata 2007-2011

Plan pięcioletni ma charakter projekcji długookresowej, która będzie weryfikowana kolejnymi budżetami rocznymi.

Plan uwzględnia główne kierunki i inicjatywy rozwoju Spółki wyznaczone w Strategii KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą w dniu 5 grudnia 2006 r.

Podstawowe Założenia Planu techniczno-ekonomicznego na lata 2007-2011 prezentuje zestawienie:

 J.m.20072008200920102011
Średnioroczne notowania miedzi elektrolitycznej USD/t 5 700 5 200 4 000 3 500 3 200
Średnioroczne notowania srebra metalicznego USD/troz 12 10 8 8 6
Kurs walutowy USD/PLN 2,95 3 3 3 3
Wolumen produkcji miedzi elektrolitycznej tys. t 538 539 539 539 539
Wolumen produkcji srebra metalicznego t 1 125 1 130 1 120 1 160 1 170
Nakłady na zakup i budowę środków trwałych mln zł 1 142 1 140 950 821 879

W kolejnych latach Planu zakłada się obniżanie kosztów działalności operacyjnej, głównie z tytułu: 
- niższej wartości zużywanych obcych materiałów miedzionośnych, 
- zmniejszenia zakresu usług obcych, w tym: remontów, górniczych robót przygotowawczych (wiertniczych).

Przy powyższych założeniach Spółka zakłada uzyskanie w okresie objętym projekcją dodatnich wyników finansowych na poziomie gwarantującym realizację planowanych zadań inwestycyjnych oraz wypłatę dywidendy.

Przyjęta w planie polityka dywidend uwzględnia praktyki stosowane przez spółki z branży wydobywczej - zgodnie z zasadą, że nadzwyczajne zyski związane z wysoką fazą cyklu cen surowców są przeznaczone dla akcjonariuszy w postaci progresywnej dywidendy.

Zarząd będzie rekomendował wypłacanie dywidendy według następujących założeń:

Zysk nettoSkala wypłaty dywidendyMINMAX
do 700 brak dywidendy - -
ponad 700 do 1 700 200 + 50% nadwyżki ponad 700 200 700
ponad 1 700 do 3 700 700 + 60% nadwyżki ponad 1 700 700 1 900
ponad 3 700 1 900 + 100% nadwyżki ponad 3 700 1 900 nieograniczone

Polityka dywidend stanowi element zapewnienia równowagi pomiędzy wypłacaną kwotą dywidend a możliwościami efektywnego inwestowania wypracowanych przez Spółkę środków w celu wzrostu wartości w przyszłości oraz alokacji środków na potencjalne, jeszcze niezweryfikowane inwestycje. 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539)