Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Korekty Budżetu na rok 2009

poniedziałek, 24 Sierpień, 2009
Raport nr 32/2009

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2009 roku Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdziła Korektę Budżetu na 2009 rok, sporządzoną w oparciu o wyniki finansowe Spółki zrealizowane w I półroczu br. oraz zweryfikowane założenia w zakresie: warunków makroekonomicznych, produkcji, inwestycji rzeczowych i kapitałowych, zabezpieczeń. 
Skorygowany Budżet na 2009 rok przewiduje osiągnięcie w 2009 roku przychodów ze sprzedaży w wysokości 9 662 mln PLN oraz zysku netto na poziomie 1 950 mln PLN, co oznacza podwyższenie planowanych wyników odpowiednio o 7% i 2% (i nieprzekroczenie 10% kryterium istotności) w odniesieniu do Projekcji opublikowanej w raporcie bieżącym z dnia 14 maja br. 
Szczegółowe założenia projekcji są następujące: 

 J.m.Projekcja 2009*Korekta Budżetu 2009**Zmiana 
Projekcja 2009 = 100 
Przychody ze sprzedaży mln zł 9 065 9 662 106,6
Zysk netto mln zł 1 906 1 950 102,3
Produkcja miedzi elektrolitycznej tys. t 496 500,9 101
- w tym ze wsadów obcych tys. t 81 87,3 107,8
Produkcja srebra t 1 159 1 203 103,8
Całkowity jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej zł/t 10 659 11 160 104,7
Średnioroczne notowania miedzi USD/t 3 800 4 500 118,4
  zł/t 12 350 13 950 113
Średnioroczne notowania srebra USD/troz 12,6 13 103,2
Kurs walutowy USD/PLN USD/PLN 3,25 3,1 95,4
Nakłady na zakup i budowę środków trwałych mln PLN 1 235 1 235 100
Inwestycje kapitałowe mln PLN 939 369 39,3

* Skorygowana projekcja opublikowana w raporcie bieżącym z dnia 14 maja 2009 roku 
** Korekta Budżetu zatwierdzona 24 sierpnia 2009 roku.

Nieznaczny wzrost prognozowanego wyniku pomimo poprawy zakładanych notowań miedzi oraz zwiększenia produkcji zarówno miedzi jak i srebra jest przede wszystkim skutkiem: 

  • niższego od zakładanego w Projekcji kursu walutowego, 
  • wyższych kosztów rodzajowych głównie w związku z wyższą wyceną i wolumenem zakupionych materiałów miedzionośnych, 
  • ograniczenia pozytywnych skutków transakcji zabezpieczających w konsekwencji poprawy notowań miedzi. 

Zmniejszenie nakładów na inwestycje kapitałowe wynika z rezygnacji z zakładanego zakupu zagranicznego podmiotu górniczego w związku ze wzrostem wycen spółek górniczych oraz wypłatą dywidendy z zysku za rok 2008. 
Najistotniejszymi czynnikami wpływającymi na wyniki Spółki są notowania metali, kursu walutowego oraz koszty produkcji miedzi elektrolitycznej. W związku z utrzymującą się wysoką zmiennością cen miedzi i kursu USD/PLN Spółka będzie dokonywać bieżącej oceny realizacji założeń Korekty Budżetu i odniesie się do możliwości realizacji opublikowanej Korekty Budżetu po zapoznaniu się Zarządu z wynikami III kwartału br. 


Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami)