Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą korekty Budżetu na rok 2007

czwartek, 30 Sierpień, 2007

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2007 r. zatwierdziła przedłożoną przez Zarząd korektę Budżetu Spółki na rok 2007 - przyjętego przez Radę Nadzorczą dnia 17 stycznia 2007 r. (raport bieżący z tego samego dnia). 

Główne założenia skorygowanego Budżetu na rok 2007 zostały opublikowane przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 46/2007 z dnia 21 sierpnia 2007 r. 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539)