Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Budżetu na 2009 rok

poniedziałek, 23 Luty, 2009
Raport nr 9/2009

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2009 r. zatwierdziła przedłożony przez Zarząd Budżet Spółki na 2009 rok.

Podstawę opracowania Budżetu stanowiły wstępne wyniki 2008 roku oraz założenia szczegółowych planów operacyjnych.

Przyjęty Budżet zakłada osiągnięcie w 2009 roku przychodów ze sprzedaży w wysokości 7 048 mln PLN oraz zysku netto w kwocie 488 mln PLN.

Istotne założenia prognozy:
1. Czynniki makroekonomiczne:
- średnioroczne notowania miedzi elektrolitycznej 3 200 USD/t,
- średnioroczne notowania srebra metalicznego 10,00 USD/troz (322 USD/kg),
- średnioroczny kurs walutowy 2,90 PLN/USD
2. Czynniki wewnętrzne:
- produkcja miedzi elektrolitycznej 512 tys. t, w tym 98 tys. t z zakupionych materiałów miedzionośnych,
- produkcja srebra metalicznego 1 125 t,
- całkowity jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej 10 466 PLN/t,
- nakłady na zakup i budowę środków trwałych 1 235 mln PLN,
- inwestycje kapitałowe 939 mln PLN.

Przyjęte założenia makroekonomiczne wynikają z zakładanej dekoniunktury na rynku metali przy ostrożnych założeniach w zakresie kształtowania się kursu złotego.

Przewidywane zmniejszenie wielkości produkcji miedzi elektrolitycznej wynika przede wszystkim z planowanego postoju remontowego HM Głogów oraz mniejszego zużycia obcych materiałów miedzionośnych.

Obniżenie poziomu planowanego całkowitego jednostkowego kosztu produkcji miedzi w 2009 r. (10 466 PLN/t Cu) jest przede wszystkim skutkiem:
- niższej wartości zakupionych obcych materiałów miedzionośnych,
- zmniejszenia kosztów materiałów technologicznych,
przy wzroście cen energii elektrycznej, większym zakresie rzeczowym górniczych robót przygotowawczych i spadku wolumenu produkcji miedzi elektrolitycznej o 3%.

Założony w Budżecie program inwestycyjny nakierowany jest na realizację następujących celów:
- odtworzenie zużytego majątku oraz utrzymanie w długim okresie produkcji z zasobów krajowych (infrastruktura techniczna nowych rejonów wydobywczych),
- poprawa efektywności poprzez realizację projektów powodujących obniżkę kosztów w podstawowym ciągu produkcyjnym,
- dodatkowe przychody z nowo uruchamianej produkcji.

Głównym elementem planowanych inwestycji kapitałowych jest zakup zagranicznego podmiotu górniczego, w celu poszerzenia bazy zasobowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz inwestycje w branży energetycznej.

Ponadto Budżet na rok 2009 uwzględnia podjęcie doraźnych działań nakierowanych na uzyskanie efektu obniżki kosztów i podniesienie efektywności. W Budżecie zakładana jest realizacja, zapoczątkowanych w 2008 r., programów obniżki kosztów i podniesienia efektywności w głównych obszarach działalności Spółki i Grupy Kapitałowej. Jednym z nich jest program centralizacji zakupów w skali Grupy, który według ostrożnej oceny powinien przynieść w roku 2009 efekt oszczędnościowy rzędu co najmniej 200 mln złotych.

Ze względu na założenia programu inwestycyjnego i prognozowaną dekoniunkturę gospodarczą na świecie, w Budżecie na rok 2009 założono pozostawienie całości zysku za rok 2008 w Spółce. W okresie koniunktury KGHM Polska Miedź S.A. wypłacała ponadprzeciętną dywidendę dla akcjonariuszy – łącznie 7,2 mld PLN za lata 2005-2007, zgodnie z zasadą, że nadzwyczajne zyski związane z wysoką fazą cyklu cen surowców są przeznaczone dla akcjonariuszy w postaci progresywnej dywidendy.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2008 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami)