Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Budżetu na 2008 rok

czwartek, 27 Marzec, 2008
Raport nr 20/2008

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 27 marca 2008 r. zatwierdziła przedłożony przez Zarząd Budżet Spółki na 2008 rok.

Podstawę opracowania Budżetu na 2008 rok stanowiły wyniki 2007 roku oraz założenia szczegółowych planów operacyjnych, w których uwzględniono inicjatywy i przedsięwzięcia wynikające ze Strategii Spółki. 

Przyjęty Budżet zakłada osiągnięcie w 2008 roku przychodów ze sprzedaży w wysokości 11 193 mln zł oraz zysku netto w kwocie 2 904 mln zł. 

Istotne założenia prognozy: 

1. Czynniki makroekonomiczne 

 • średnioroczne notowania miedzi elektrolitycznej 7 100 USD/t, 
 • średnioroczne notowania srebra metalicznego 15,00 USD/troz (482 USD/kg), 
 • średnioroczny kurs walutowy 2,50 PLN/USD


2. Czynniki wewnętrzne: 

 • produkcja miedzi elektrolitycznej 512 tys. t, w tym 94 tys. t z zakupionych materiałów miedzionośnych, 
 • produkcja srebra metalicznego 1 110 t, 
 • całkowity jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej 12 455 zł/t, 
 • nakłady na zakup i budowę środków trwałych 1 637 mln zł. 


Przyjęte założenia makroekonomiczne wynikają z zakładanego utrzymania: koniunktury na rynku metali oraz wzrostu gospodarczego w Polsce wpływającego na kształtowanie się kursu złotego.

Przewidywane zmniejszenie wielkości produkcji miedzi elektrolitycznej jest skutkiem przede wszystkim skrócenia czasu pracy w górnictwie oraz utrwaleniem spadku zawartości miedzi w rudzie spowodowanego przechodzeniem oddziałów wydobywczych w rejony o niższej zawartości miedzi i prowadzeniem racjonalnej gospodarki złożem. 

Na poziom planowanego całkowitego jednostkowego kosztu produkcji miedzi w 2008 r. (12 455 zł/t Cu) najistotniejszy wpływ będą miały: 

 • obniżenie wolumenu produkcji miedzi elektrolitycznej,
 • przyrost kosztów górniczych robót przygotowawczych i amortyzacji,
 • wzrost cen materiałów technologicznych i energii.


Poziom nakładów na zakup i budowę środków trwałych związany jest przede wszystkim z: 

 • odtworzeniem zużytego majątku, 
 • utrzymaniem wydobycia na planowanym poziomie w długim okresie głównie poprzez uruchamianie nowych obszarów wydobywczych.


W zakresie inwestycji w aktywa telekomunikacyjne Spółka zakłada zwiększenie zaangażowania w Polkomtel S.A. z 19,6% do poziomu powyżej 24% kapitału tej spółki. 

W Budżecie na rok 2008, zgodnie z rekomendacją Zarządu, założono wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2007 w wysokości 1,1 mld zł, tj. 5,50 złotych na jedną akcję. 

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2007 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539)