Zarząd MERCUS Logistyka sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach

Data publikacji

Zarząd MERCUS Logistyka sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach

przy ulicy Kopalnianej 11,

59-101 Polkowice

 

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

 

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu w granicach działki nr 233, jednostka ewidencyjna Miasto Głogów, obręb 0002 Matejki zlokalizowanej przy ulicy Łużyckiej 1 w Głogowie, gmina Głogów oraz własności posadowionego na niej pawilonu.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi:

1.664.000 zł plus podatek VAT

(słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) plus podatek VAT

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1)  złożenie oferty na adres: MERCUS Logistyka sp. z o.o., ul. Kopalniana 11, 59-101 Polkowice REGISTRATURA (parter budynku), w  nieprzezroczystych kopertach, z opisem: „Przetarg pisemny – nieruchomość w Głogowie”, w ostatecznym terminie do dnia 30 kwietnia 2016 roku, do godziny 12.00,

2)  wniesienie wadium, które wynosi 166. 000,00 (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

Wadium należy wnieść na konto MERCUS Logistyka sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach: 53 1090 2109 0000 0001 1065 5910 BZ WBK SA II Oddział w Polkowicach, z zaznaczeniem celu wpłaty, tj. „Przetarg pisemny – nieruchomość w Głogowie”. Wadium wniesione przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał, od podpisania umowy przeniesienia  własności nieruchomości.

 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej oraz zawierać:

1)    imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę oraz siedzibę podmiotu gospodarczego, potwierdzone odpisem z właściwego rejestru – termin  ważności 3 miesiące,

2)    zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu z płatnościami,

3)    datę sporządzenia oferty,

4)    oferowaną cenę w PLN i podpis,

5)    dołączony dowód potwierdzający wpłatę wadium,

6)    zobowiązanie Kupującego do pokrycia wszelkich kosztów, podatków i opłat związanych z nabyciem przedmiotu sprzedaży,

7)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie aktu notarialnego (umowy przeniesienia własności) w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu,

8)    oświadczenie, że w razie wyboru oferty oferent zobowiązuje się wpłacić oferowaną cenę na wskazane przez MERCUS Logistyka sp. z o.o. konto - na dwa dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

Informacji o przetargu, jego warunkach oraz szczegółowych informacji o nieruchomości udziela – Ryszard Pęciak – Dyrektor Techniczny, adres mailowy r.peciak@mercus.com.pl,  tel. 076 724 81 20 lub 603 177 911.

MERCUS Logistyka sp. z o.o.  zastrzega możliwość :

1)     unieważnienia przetargu na każdym jego etapie, bez podania przyczyny,

2)     podpisania umowy sprzedaży w  formie aktu notarialnego po uzyskaniu korporacyjnej zgody Zgromadzenia Wspólników Spółki na dokonanie sprzedaży.