Zamiar emisji obligacji na rynku polskim

czwartek, 09 Maj, 2019
16/2019

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („KGHM”) informuje, że zamierza ustanowić program emisji obligacji w ramach którego zakłada pierwszą emisję niezabezpieczonych obligacji do kwoty 2 000 000 000 PLN w II kwartale 2019 roku.  

Obligacje mogą zostać wyemitowane w jednej albo kilku seriach. Oferta obligacji zostanie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Polski. Emisja obligacji nastąpi w trybie art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, a propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane do nie więcej niż 149 indywidualnie określonych adresatów.

Szczegółowe warunki programu oraz ostateczna wielkość emisji obligacji zostaną ustalone w terminie późniejszym, z uwzględnieniem m.in. wyników procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów oraz sytuacji na krajowym rynku obligacji.

Planowana emisja obligacji stanowi realizację Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019 - 2023 w zakresie zapewnienia długookresowej stabilności finansowej poprzez między innymi oparcie struktury finansowania KGHM na instrumentach długoterminowych.

Informacje dotyczące realizacji zamiarów KGHM odnośnie do emisji obligacji zostaną przekazane odrębnymi raportami bieżącymi.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)

Newsletter email list: