Zakończenie postępowania upadłościowego spółki Vivid.pl S.A.

wtorek, 21 Grudzień, 2010
Raport nr 36/2010

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Sąd Gospodarczy Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, postanowieniem z dnia 14 grudnia 2010 r., stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego spółki Vivid.pl S.A. z siedzibą w Warszawie (100% udziałów w kapitale zakładowym Vivid.pl S.A. posiadała Telefonia DIALOG S.A. - jednostka zależna KGHM Polska Miedź S.A.). 

Postanowieniem z dnia 29 września 2008 r., Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Sąd Gospodarczy Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość spółki Vivid.pl S.A. obejmującą likwidację majątku dłużnika. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)