Zakończenie notowania Globalnych Kwitów Depozytowych (“GDR”)

wtorek, 22 Grudzień, 2009
Raport 45/2009

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w związku z zakończeniem programu GDR-ów Spółki z dniem 22 grudnia 2009 roku (przed godziną 6.00 rano czasu londyńskiego) wskutek rozwiązania umowy depozytowej z Deutsche Bank Trust Company Americas (“Bank Depozytowy”), GDR-y Spółki zostają wycofane z listy papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (London Stock Exchange) z dniem 22 grudnia 2009 roku. 

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z póżniejszymi zmianami) oraz 5.3.3 United Kingdom Listing Authority listing rules.