Wyrok Sądu w sprawie o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

poniedziałek, 02 Grudzień, 2013
Raport nr 35/2013

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r., informuje, że Sąd Okręgowy w Legnicy VI Wydział Gospodarczy w sprawach z powództwa:

  • Ryszarda Zbrzyznego „o uchylenie uchwały Nr 35/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie niepodjęcia uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Leszka Hajdackiego i Józefa Czyczerskiego wybranych przez pracowników KGHM Polska Miedź S.A.”,
  • Waldemara Brusa „o uchylenie uchwały Nr 35/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie niepodjęcia uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Leszka Hajdackiego i Józefa Czyczerskiego wybranych przez pracowników KGHM Polska Miedź S.A.”, w dniu 2 grudnia 2013 r. wydał wyrok o sygn. akt VI GC 253/13, w którym oddalił powództwa powodów.

Sąd Okręgowy sprawę z powództwa Waldemara Brusa o sygn. akt VI GC 254/13 rozpatrywał łącznie ze sprawą z powództwa Ryszarda Zbrzyznego zarejestrowaną pod sygn. akt VI GC 253/13.

Wyrok jest nieprawomocny.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).