Wyrok Sądu w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

piątek, 06 Grudzień, 2013
Raport nr 36/2013

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2013 z dnia 11 września 2013 r., informuje, że Sąd Okręgowy w Legnicy VI Wydział Gospodarczy w sprawie z powództwa Leszka Hajdackiego, „o stwierdzenie nieważności uchwały Nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie niepodjęcia uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Leszka Hajdackiego wybranego przez pracowników KGHM PM S.A” wydał w dniu 6 grudnia 2013 r. wyrok o sygn. akt VI GC 251/13, w którym oddalił powództwo powoda.

Wyrok jest nieprawomocny.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).