Wyrok sądu w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia

wtorek, 18 Wrzesień, 2007

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 18 września 2007 r. Sąd Okręgowy w Legnicy VI Wydział Gospodarczy, w sprawie oznaczonej Sygn. akt VI GC 45/07 wydał wyrok, w którym stwierdził nieważność uchwały Nr 3/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 09 lipca 2007 r. w sprawie korekty uchwały Nr 39/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 maja 2007 r. dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2006 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

Wyrok nie jest prawomocny. Po uzyskaniu odpisu wyroku z uzasadnieniem, Spółka podejmie decyzję co do złożenia apelacji od wyroku. 

W tym stanie, w dalszym ciągu pozostaje w mocy postanowienie Sądu z dnia 1sierpnia 2007 r. o zabezpieczeniu powództwa poprzez wstrzymanie wypłaty drugiej części dywidendy w wysokości 1696 000 000,00 zł. 

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)