Wyrok Sądu w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia

poniedziałek, 27 Styczeń, 2014
Raport bieżący nr 5/2014

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2013 z dnia 25 listopada 2013 r., informuje, że Sąd Okręgowy w Legnicy VI Wydział Gospodarczy w sprawie z powództwa Józefa Czyczerskiego „o stwierdzenie nieważności uchwały Nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie niepodjęcia uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Józefa Czyczerskiego wybranego przez pracowników KGHM PM S.A.” o sygn. akt VI GC 385/13 wydał w dniu 27 stycznia 2014 r. wyrok oddalający powództwo powoda.

Wyrok jest nieprawomocny.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).