Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy w sprawie z powództwa akcjonariusza Spółki o stwierdzenie nieważności uchwały nr 36/2011 oraz uchwały nr 38/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 15 czerwca 2011 roku

wtorek, 04 Październik, 2011
Raport nr 28/2011

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku, informuje, że w dniu 29 września 2011 r. Sąd Okręgowy w Legnicy VI Wydział Gospodarczy, w sprawie z powództwa akcjonariusza Spółki Ryszarda Zbrzyznego zarejestrowanej pod sygn. akt VI GC 142/11 o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 15 czerwca 2011 roku: 

  1. uchwały nr 36/2011 na mocy której Leszek Hajdacki nie został powołany do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A na nową kadencję oraz 
  2. uchwały nr 38/2011 na mocy której Ryszard Kurek nie został powołany do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. na nową kadencję, wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym oddalił powództwo w całości. 

Wyrok nie jest prawomocny. 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)