Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy w sprawie z powództwa akcjonariusza Spółki o stwierdzenie nieważności uchwały nr 23/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 15 czerwca 2011 roku

wtorek, 04 Październik, 2011
Raport nr 29/2011

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2011 z dnia 25 lipca 2011 roku informuje, że w dniu 4 października 2011 r. Sąd Okręgowy w Legnicy VI Wydział Gospodarczy, w sprawie z powództwa akcjonariusza Spółki Krzysztofa Skóry zarejestrowanej pod sygn. akt VI GC 144/11 o stwierdzenie nieważności uchwały nr 23/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie odwołania Józefa Czyczerskiego ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wydał wyrok, w którym oddalił powództwo w całości. 

Wyrok nie jest prawomocny. 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)