Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

środa, 03 Czerwiec, 2015
18/2015

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („KGHM”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2014 z dnia 12 maja 2014 r., nr 27/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. i nr 35/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r., informuje, że w dniu 3 czerwca 2015 r. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na rozprawie skargi kasacyjnej KGHM od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, I Wydział Cywilny z dnia 12 maja 2014 r. zapadłego w sprawie o sygn. akt I ACa 344/14, uchylającego uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM z dnia 19 czerwca 2013 r. w przedmiocie niepowołania w skład Rady Nadzorczej KGHM Józefa Czyczerskiego wybranego przez pracowników KGHM („Zaskarżony Wyrok”), oddalił skargę kasacyjną KGHM. 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.2014.133 j.t.)