Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

piątek, 13 Czerwiec, 2014
Raport bieżący nr 14/2014
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2013 z dnia 11 września 2013 r. i raportu nr 36/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r., informuje, że Sąd Apelacyjny we Wrocławiu I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 13 czerwca 2014 r., sygn. akt I ACa 557/14, oddalił apelację Leszka Hajdackiego wniesioną od wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy VI Wydział Gospodarczy z dnia 6 grudnia 2013 r., sygn. akt VI GC 251/13, oddalającego Jego powództwo w sprawie „o stwierdzenie nieważności uchwały Nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie niepodjęcia uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej KGHM PM S.A. Leszka Hajdackiego wybranego przez pracowników KGHM PM S.A.”.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133).