Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie o uchylenie uchwały ZWZ z 14 czerwca 2006 r.

piątek, 16 Maj, 2008
Raport nr 30/2008

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Sąd Apelacyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2008 r. przekazanej przez Sąd Najwyższy do ponownego rozpoznania sprawy dotyczącej uchylenia uchwały Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 14 czerwca 2006 r. odmawiającej udzielenia absolutorium byłemu członkowi Zarządu, zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy, uchylający powyższą uchwałę, i oddalił powództwo byłego członka Zarządu o uchylenie uchwały. 

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)