Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

poniedziałek, 12 Maj, 2014
Raport bieżący nr 9/2014

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportów bieżących nr 27/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. i nr 35/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r., informuje, że Sąd Apelacyjny we Wrocławiu I Wydział Cywilny, na skutek apelacji wniesionej przez Waldemara Brusa, wyrokiem z dnia 12 maja 2014 r., sygn. akt I ACa 344/14, zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy VI Wydział Gospodarczy z dnia 2 grudnia 2013 r., sygn. akt VI GC 253/13, w ten sposób, że uchylił uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie niepowołania w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Józefa Czyczerskiego wybranego przez pracowników KGHM Polska Miedź S.A.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133).