Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie dotyczącej uchylenia uchwały ZWZ

środa, 17 Styczeń, 2007

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 16 stycznia 2007 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wydał wyrok, którym oddalił apelację Spółki od wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy uchylającego uchwałę Nr 8/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie odmawiającej członkowi Zarządu Spółki udzielenia absolutorium.
Niezależnie od powyższego, przed Sądem Okręgowym w Legnicy zapadły także 3 wyroki dotyczące uchylenia uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odmawiających udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium. W tych sprawach w stosunku do jednego członka Zarządu uchwałę uchylono (uchwała Nr 9/2006), zaś do pozostałych dwóch członków Zarządu (uchwały Nr 10/2006 i 12/2006) oddalono ich powództwa. W sprawach tych powodowie wnieśli apelację od wyroku. Przez Spółkę wniesiona zostanie apelacja w stosunku do wyroku uchylającego uchwałę Nr 9/2006. 

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)