Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie dotyczącej uchylenia uchwały ZWZ

wtorek, 27 Marzec, 2007

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 27 marca 2007 r. zapadł wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, w którym uwzględniona została apelacja KGHM Polska Miedź S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy, którym uchylona została uchwała Nr 9/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 14 czerwca 2006 r., odmawiająca udzielenia absolutorium byłemu członkowi Zarządu. Sąd Apelacyjny zmieniając wyrok Sądu Okręgowego, oddalił powództwo byłego członka Zarządu o uchylenie wskazanej wyżej uchwały. 

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)