Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie apelacji KGHM Polska Miedź S.A. od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 18 września 2007 r. o stwierdzenie nieważności uchwały NWZ z dnia 9 lipca 2007 r.

środa, 28 Listopad, 2007

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku ogłoszonym w dniu 28 listopada 2007 roku, sygn. akt I ACa 1164/07, uwzględnił apelację Spółki i zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 18 września 2007 roku, sygn. akt VI GC 45/07, w ten sposób, że oddalił powództwo akcjonariusza o stwierdzenie nieważności uchwały Nr 3/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 9 lipca 2007 roku w sprawie korekty uchwały Nr 39/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 maja 2007 roku dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2006 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 

Wyrok Sądu Apelacyjnego jest prawomocny. 

Zarząd Spółki podejmie decyzję co do realizacji uchwały Nr 39/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 maja 2007 roku, skorygowanej uchwałą Nr 3/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 9 lipca 2007 roku, bez zbędnej zwłoki. 

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)