Wyrażenie wstępnego zainteresowania sprzedażą udziałów w PGE EJ1 sp. z o.o.

czwartek, 29 Listopad, 2018
44/2018

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z wyrażonym przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wstępnym zainteresowaniem nabyciem wszystkich udziałów w PGE EJ1 sp. z o.o., wyraził wstępne zainteresowanie sprzedażą udziałów w PGE EJ1 sp. z o.o., których właścicielem jest Spółka.

PGE EJ1 sp. z o.o. jest spółką odpowiedzialną za przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. KGHM Polska Miedź S.A. posiada 10% udziałów w spółce.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)

Newsletter email list: