Wypowiedzenie umowy depozytowej i zamiar zakończenia programu GDR-ów

piątek, 18 Wrzesień, 2009
Raport nr 36/2009

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 18 września 2009 roku KGHM Polska Miedź S.A. wysłała do Deutsche Bank Trust Company Americas (wcześniej Bankers Trust Company) („Bank Depozytowy”) wypowiedzenie Umowy Depozytowej, pierwotnie zawartej przez Spółkę oraz CITIBANK N.A., z dnia 14 lipca 1997 roku, wraz z późniejszymi zmianami, na podstawie której Bank Depozytowy w oparciu o akcje KGHM Polska Miedź S.A. emituje Globalne Kwity Depozytowe ("GDR") poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Umowa Depozytowa zostanie rozwiązana w dniu 22 grudnia 2009 roku (przed otwarciem Giełdy w tym dniu). 
Jednocześnie, Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że 18 września 2009 roku Spółka wysłała do brytyjskiego Urzędu Nadzoru Finansowego (the Financial Services Authority) oraz Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych (London Stock Exchange) zawiadomienie o wyłączeniu z notowań GDR-ów Spółki na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych z dniem 22 grudnia 2009 roku. 
Program GDR-ów KGHM Polska Miedź S.A. przestał być efektywny. Zainteresowanie inwestorów tą formą inwestowania w akcje KGHM Polska Miedź S.A. zanika. Liczba wyemitowanych GDR-ów spadła do około 0,5% kapitału zakładowego Spółki i od kilku miesięcy utrzymuje się na tym poziomie. Inwestorzy preferują bezpośredni zakup akcji Spółki na giełdzie. Akcje KGHM Polska Miedź S.A. nadal będą notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. 

Podstawa prawna: § 37 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z póżniejszymi zmianami) oraz 5.2.8 United Kingdom Listing Authority listing rules.