Wyniki po trzech kwartałach

KGHM Polska Miedź SA utrzymuje stabilną produkcję przy zachowaniu dyscypliny kosztowej oraz terminowej realizacji założonych planów inwestycyjnych i modernizacyjnych. Mimo pogorszenia warunków makroekonomicznych, Spółka nie przewiduje obecnie odchylenia prognozowanych wyników finansowych w 2013 roku powyżej poziomu 10 procent, głównie w związku ze zwiększeniem wolumenu produkcji i sprzedaży.

czwartek, 14 Listopad, 2013

Dzięki zwiększeniu wydobycia, mimo pogorszenia jakości urobku, nieznacznie wzrosła produkcja miedzi w koncentracie. Koszty rodzajowe, z wyłączeniem wsadów obcych oraz podatku od niektórych kopalin, wzrosły jedynie o dwa procent. Główną przyczyną tego wzrostu jest zwiększenie zakresu górniczych robót przygotowawczych. Spółka zakłada zwiększenie produkcji w odniesieniu do prognozy w IV kwartale br.

- Zysk netto spółki po dziewięciu miesiącach bieżącego roku wyniósł 2 245 mln złotych.
Z uwagi na niesprzyjające warunki makroekonomiczne Spółka podjęła szereg działań w obszarach produkcji i sprzedaży co pozwoliło osiągnąć wynik netto powyżej konsensusu oczekiwań inwestorów. Działania proefektywnościowe są kontynuowane w IV kwartale br. 
– wyjaśnia Jarosław Romanowski, I wiceprezes zarządu.

Stabilną produkcję w przeliczeniu na miedź ekwiwalentną utrzymuje również KGHM International, gdzie gotówkowy jednostkowy koszt produkcji (C1) zmniejszył się w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o trzynaście procent. Projekt Sierra Gorda realizowany jest zgodnie z harmonogramem.

- Istotne są dla nas priorytety strategiczne - podkreśla Herbert Wirth, prezes zarządu. – To po pierwsze uruchomienie kopalni Sierra Gorda, zapewnienie stabilnych, wysokich przepływów pieniężnych, stworzenie globalnej organizacji, dalsze doskonalenie kompetencji i kontynuacja ścieżki wzrostu – mówi prezes Wirth.

Kopalnia Sierra Gorda jest najszybciej budowaną kopalnią w Chile. Na terenie budowy działa 249 firm, pracuje blisko dziewięć i pół tysiąca osób a ponad czterysta jest zatrudnionych w biurach w Antofagaście i Santiago. Już w II kwartale zostały zawarte umowy na transport koncentratu i usługi portowe. Dzięki długoterminowym umowom zagwarantowano także dostawy energii elektrycznej. Drugim, po Sierra Gorda najważniejszym projektem KGHM International, jest projekt podziemnej kopalni Victoria, gdzie w ramach prac eksploracyjnych udokumentowano ponad dwa miliony ton miedzi ekwiwalentnej. Rozpoczęcie produkcji planowane jest na przełomie lat 2018 – 2019.

Departament Komunikacji

KGHM Polska Miedź SA